منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم مزاحت تلفنی

آموزش تصویری جرم مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه فردی ازطریق وسایل ارتباطات مخابراتی مثل تلفن، فکس، پست‌الکترونیکی و غیره به‌قصد اذیت و آزار شخص حقیقی یا حقوقی دیگری، برای او ایجاد مزاحمت کند، مانند اینکه در نصف شب با به صدا درآوردن تلفن دیگری او را از خواب بیدار کند و آرامش او را برهم زند. مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه‌بر امکان پیگیری ازسوی شرکت مخابرات، ازطریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل‌پیگیری است. تعریف قانونی جرم مزاحمت تلفنی در مادّۀ 641 از قانون مجازات اسلامی چنین مقرّر شده است که: هرگاه کسی به‌وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه‌بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. مقررات خاص شرکت مخابرات طبق تبصرۀ 1، 2 و 3 از مادّۀ 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران چنین تعیین شده است که: هرکس از وسایل مخابراتی عمومی یا اختصاصی‌ای که در اختیار دارد، به‌طور غیر جاز استفاده کند، برای بار اوّل اخطار کتبی و در نوبت دوم پانزده روز ارتباط مخابراتی او قطع و یا به‌طورکلی ممنوع از استفاده خواهد شد. تبصرۀ 2 این مادّه مقرّر داشته است: هرکس وسیلۀ مخابراتیِ در اختیار خود را وسیلۀ مزاحمت دیگری قرار دهد یا به‌طور عمدی ارتباط دیگری را قطع کند، برای بار اوّل اخطار کتبی و برای بار دوم به‌مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و درصورت تکرارْ مدت قطع ارتباط او، هر بار، سه ماه خواهد بود. همچین طبق تبصرۀ 3 همین مادّۀ قانونی نیز چنین آمده است که: درصورتی‌که مرتکبینْ از مأموران شرکت مخابرات باشند، به انفصال موقّت تا یک سال از خدمت به شرکت یا دولت محکوم خواهند شد.