منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

مطالبه دیه

آموزش تصویری مطالبه دیه

در قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع دعوا آورده شده است: 1ـ دعوای اصلی و 2ـ دعوای طاری تعریف دعوای اصلی: دعوای مستقلی که شخص به‌طور مستقیم دادخواست مربوط را به دادگاه ارائه می‌کند، دعوای اصلی نامیده می‌شود و اما در تعریف دعوای طاری، مادّۀ 17 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌دارد که «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ازطرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا ازطرف متداعیین بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» پس با این تعریف، به این نتیجه می‌رسیم که دعاوی طاری درحین رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می‌شود و باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد. با توجه به تعریف قانونی آن، انواع دعاوی طاری عبارت‌اند از: 1ـ دعوای اضافی، 2ـ دعوای ورود ثالث، 3 ـ دعوای جلب ثالث و 4ـ دعوای متقابل که به تعریف کوتاهی نسبت به هرکدام می‌پردازیم.

آموزش تصویری مطالبۀ خسارت مازاد بر دیه

مطابق اصول و قوانین، جان و مال افراد دارای احترام می باشد و هرگاه به شخصی خسارت مادی یا معنوی وارد گردد، کسی که خسارت را وارد کرده است ، مسئول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی دراین رابطه اعلام میدارد:هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.باتوجه به این ماده ما با دونوع ضرر مواجهیم 1- ضررمادی2- ضرر معنوی . تعریف ضرر مادی: خساراتی هستند که قابل قیمت گذاری به پول می باشند و مرتکب با جبران مالی، می تواند رضایت زیان دیده را به دست آورد مانند خسارت وارده بر اتومبیل. تعریف ضرر معنوی: خساراتی هستند که قابل قیمت گذاری به پول نبوده و نوعی خسارت غیرمالی میباشند که ممکن است به گونه های مختلفی ظاهر گردد. مثل: خسارت وارد کردن غم و اندوه بابت مرگ عزیزی در یک تصادف رانندگی