منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

مطالبه دیه

آموزش تصویری مطالبه دیه

این فایل آموزشی، پیش از این که مباحث اصلی به میان بیاید و وارد اصل موضوع بشود، به بیان موضوعات و مطالب مهمی در خصوص مطالبه ی دیه پرداخته شده است. در باره ی لزوم دریافت دیه، جایگاه دیه در اسلام، فلسفه ی طرح ریزی دیه و جایگاه ارش در مسایل مربوط به دیه نکته های قابل تاملی بیان شده است که دانستن آن ها برای کسانی که به دنبال سیر تا پیاز اطلاعات مربوط به دیه هستند، کاملا ضروری است.

آموزش تصویری مطالبۀ خسارت مازاد بر دیه

مطابق اصول و قوانین، جان و مال افراد دارای احترام می باشد و هرگاه به شخصی خسارت مادی یا معنوی وارد گردد، کسی که خسارت را وارد کرده است ، مسئول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی دراین رابطه اعلام میدارد:هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.باتوجه به این ماده ما با دونوع ضرر مواجهیم 1- ضررمادی2- ضرر معنوی . تعریف ضرر مادی: خساراتی هستند که قابل قیمت گذاری به پول می باشند و مرتکب با جبران مالی، می تواند رضایت زیان دیده را به دست آورد مانند خسارت وارده بر اتومبیل. تعریف ضرر معنوی: خساراتی هستند که قابل قیمت گذاری به پول نبوده و نوعی خسارت غیرمالی میباشند که ممکن است به گونه های مختلفی ظاهر گردد. مثل: خسارت وارد کردن غم و اندوه بابت مرگ عزیزی در یک تصادف رانندگی