منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرائم قاچاق مواد مخدر

آموزش تصویری جرائم قاچاق مواد مخدر

در قوانین و مقررات ایران ،تعریف جامعی از جرائم مربوط به مواد مخدر ارائه نشده و قانونگذار تنها درماده ی یک از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحی سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ ،تعریف جرائم مواد مخدر را چنین آورده است که: ۱. کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر ٢. وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر. 3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، مخفی کردن، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر ۴. فراهم یا اداره کردن مکانی برای استفاده ی مواد مخدر. ۵. استفاده ی مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. ۶. تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و وسایل و ابزار مربوط به ساخت و استفاده ی مواد مخدر ۷. قرار دادن یا پناه دادن متهمين، محکومین به مواد مخدر که تحت تعقیبندیا دستگیر شده اند. ۸. ازبین بردن یا مخفی کردن دلایل جرم مجرمان. 9. قرار دادن مواد مخدر یا آلات و وسایل استفاده در محلی به قصد متهم کردن دیگری، جرم بوده و طبق قوانین ومقررات ایران قابل مجازات خواهد بود.