منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم خیانت در امانت

آموزش تصویری جرم خیانت در امانت

قانون‌گذار درمادّۀ 674 قانون مجازات اسلامی، در تعریف جرم خیانت در امانتْ چنین مقرّر کرده است که: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی مانند سفته، چک، قبض و نظایر آن به‌عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور برگردانده شود یا به مصرف معیّنی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده است، آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرّفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، خیانت در امانت عبارت است از استفادۀ مال موردِ امانت، توسط امین، درجهتی که هدف و منظور صاحب مال نباشد.