منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای معامله به قصد فرار از دین

آموزش تصویری دعوای معامله به قصد فرار از دین

مادۀ 218 سابق قانون مدنی در خصوص معامله به قصد فرار از دین این چنین تعیین تکلیف کرده بود: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست» این ماده در اصلاحیۀ دی ماه سال 1361، از قانون مدنی حذف شد و با توجه به خلاء چشمگیری که ایجاد شده بود، قانون گذار، مجددا مادۀ 218 قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است.» این اصلاحات، به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین، صرفا حکم معاملۀ صوری را مشخص کرده؛ در حالی که احکام این نوع معامله ها مشخص و روشن است؛ زیرا مطابق قاعدۀ «العقود تابعه للقصود» و به موجب مواد 190 و 191 و 196 و 1149 قانون مدنی به دلیل فقدان قصد این نوع معامله ها باطل است. در حال حاضر، درخصوص وضعیت معامله های به قصد فرار از دین، مقنن صریحا تعیین تکلیف نکرده است؛ بلکه در بعضی از مواد قانونی، از جمله مادۀ 65 قانون مدنی، معامله به ضرر دیان را غیرنافذ به حساب آورده است که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.