منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم انتقال مال غیر

قانون‌گذار درخصوص جرم انتقال مال غیر تعریف خاصی را ارائه نکرده است، اما قانون انتقال مال غیرْ مصوّب ۱۳۰۸ و مادّۀ ۱۱۷ قانون ثبت مصوّب ۱۳۱۰ و تمامی حقوق‌دانان تعریف جامعی را دراین‌رابطه ارائه کرده‌اند و معتقدند که انتقال مال غیرْ همان انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوّز قانونی یا قراردادی به‌همراه سوءنیت است. جرم انتقال مال غیر، بین عموم افراد، به نام فروش مال غیر نیز رواج پیدا کرده است، مانند جایی که مالک، ملک موردِ اجاره را برای مدت معیّن به شخصی اجاره داده است، لیکن برای همین مدت دوباره آن را به دیگری اجاره می‌دهد. انتقال مال غیر یکی از صورت‌های خاص جرم کلاه‌برداری محسوب می‌شود که درنهایتْ همان مجازات جرم کلاه‌برداری را دربر خواهد داشت؛به‌نحوی‌که مجازات آن، مطابق مادّۀ یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاه‌برداری، علاوه‌بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی به‌اندازۀ مالی که گرفته است، خواهد بود. البته در جایی که مرتکبْ عنوان یکی از کارکنان قوای سه‌گانه را هم اختیار کرده باشد، مجازاتش علاوه‌بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به‌اندازۀ مالی که گرفته است،افزایش خواهد یافت.