منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای الزام به تمکین

آموزش تصویری دعوای الزام به تمکین

منظور از این دعوا این است که زمانی که در زندگی زناشویی بین زن وشوهر اختلاف ایجاد میگردد و زن ،زندگی مشترک را رها میکند ومثلا به خانه ی پدری خود میرود شوهرش به دادگاه خانواده مراجعه میکند و با تقدیم دادخواست حقوقی الزام به تمکین ،زن را به حکم قانونی به زندگی مشترک برمیگرداند والبته براساس مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی می توان گفت که متقابلا اگر مرد هم به تکالیف زناشویی خود عمل نکند یا در انجام و ادای تکالیف شرعی و خانوادگی خود کوتاهی کند دعوای الزام به تمکین مرد را نیز زن میتواند در دادگاه خانواده مطرح نماید.