منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعاوی مسکن و شهرسازی

برای بررسی مطلب مدنظر، دو مبحث را پیش روی خود داریم و در مبحث اول با عنوان تاریخچه و کلیاتی دربارۀ مسکن و شهرسازی، سه گفتار را ترتیب داده ایم که در آن ها به بررسی موضوع هایی مانند: وظیفه های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیته های فنی شورای عالی، کمیسیون مادۀ 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری پرداخته ایم. مبحث دوم اعتراض به آرای مراجع تصمیم گیری را موضوع بررسی خود قرار داده است و برای تشریح این مطلب، چهار گفتار را در نظر گرفته است. در این گفتارها مرجع صالح به رسیدگی، شروع رسیدگی، هزینۀ دادرسی در دیوان عدالت اداری و رسیدگی در شعبه های دیوان موضوع بحث قرار گرفته است.