منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای تنفيذ قرارداد

تنفیذ قرارداد یک موضوع کلی بوده و درجایی که قراردادی عادی بین طرفین وجوداشته باشد به عنوان موضوع خواسته مورد استفاده قرار میگیرد این نوع قراردادهای عادی میتواند درقالب قراردادهایی مانند بیع-رهن-صلح-هبه و غیره تنظیم شود؛ مثل دعوای تنفيذ قولنامه. تنفيذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به محتوای قرارداد بین اشخاص است و به عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله ای گویند که درقالب قرارداد عادی بوده و یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی قرارداد مورد نظر طرح میکند تا بتواند به سند عادی تنظیم شده، اعتبار سند رسمی بدهد.