منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای فسخ معامله

قبل از توضیح درخصوص معنای فسخ ،لازمست تا تعریفی از عقدلازم و عقد جایز گفته شود. تعریف عقد لازم: عقدیست که هیچیک از طرفین قرارداد ، حق برهم زدن آنرا ندارند و تنها درصورتی که این حق درمتن قرارداد آمده باشدیا قانون برای آن قرارداد، حق فسخی گذاشته باشد ، طرفین قرارداد یا شخص دیگری حق برهم زدن عقدرادارند. تعریف عقد جایز: عقدی را گویند که طی آن ، هریک از طرفین قرارداد هرزمان که بخواهند میتوانند آنرا برهم بزنند.با توجه به این تعاریف درادامه به مفهوم فسخ میپردازیم: فسخ در لغت به معنای نقض، شکستن و تباه کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به قرارداد یا عقدلازم به وسیله یکی از طرفین یافرد دیگرمیباشد. پس نکته ی حایز اهمیت اینست که ،حق فسخ فقط درمورد عقد لازم قابل اجراست و در صورت فوت صاحب حق به ورثه ی او منتقل می شود. پس حق فسخ توسط یکی از طرفین یا شخص دیگری اعمال میشود ودرجایی که طرفین معامله باهم قصد برهم زدن قرارداد راداشته باشند این عملشان اقاله نامیده میشود.