منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعاوی مربوط به متوفی

آموزش تصویری دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه

وصیت نوشته ای است که بر اثر آن و درصورت فوت وصیت کننده که در قانون موصی نامبرده می شود، مالی بصورت مجانی وبه رایگان به مالکیت شخص دیگریبه نام موصی له درمی آید. وصیت به دوقسمت تقسیم میشود: 1-وصیت تملیکی ،2- وصیت عهدی.

آموزش تصویری دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه

درخصوص دعوای درخواست تغییر سنّ تولد، باید به این نکته اشاره کنیم که اگر شخصی خواهان تغییر سنّ خود باشد، با توجه به نوع درخواست تغییر سن تا پنج سال و یا بیش از پنج سال، مرجع رسیدگی به آن‌ها متفاوت خواهد بود که درادامه نکات قابل‌توجهی را دراین‌رابطه ذکر خواهیم کرد.

آموزش تصویری دعوای ارث و میراث

درخصوص واژۀ ارث، در قوانین و مقررات حقوقی، تعریفی به‌چشم نمی‌خورد و قانون‌گذار تنها در مادّۀ 861 قانون مدنی، موجبات ارث را دو امر سبب و نسب می‌داند. به‌عبارت‌دیگر، شخصی می‌تواند ارث ببرد که با متوفّی، خویشاوندی سببی یا نسبی داشته باشد. خویشاوند نسبی همان خویشاوندی ازطریق رابطۀ خونی است، مانند پدر و مادر متوفّی و خویشاوندی سببی هم ازطریق ازدواج به‌وجود می‌آید، مانند همسرمتوفّی.