منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعاوی ملکی

آموزش تصویری اثبات مالکیت

مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دادگاه‌ها می‌باشد. طبق مادّۀ 22 قانون ثبت، دولتْ فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ازطریق ارث از مالک رسمی به او منتقل شده را مالک می‌شناسد، اما کم نیست مواردی که بین دارندگان سند عادی و حتّی دارندۀ سند عادی با دارندۀ سند رسمی در مالکیت اختلاف به‌وجود می‌آید. در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود.

قبل از ورود به بحث دعوای ابطال معامله لازم است درخصوص حکم وضعی قراردادها، توضیحات تکمیلی داده شود. وضعیت حقوقی یک قرارداد شامل سه حالت است: 1ـ صحیح، 2ـ باطل و 3ـ غیرنافذ که به این حالت‌ها حکم وضعی قرارداد گفته می‌شود. حکم وضعی قرارداد را قانون مشخص می‌کند. وضعیت یک قرارداد ممکن است از یک حالت به حالت دیگری تبدیل شود. به‌عنوان مثال، قرارداد غیرنافذ ممکن است به باطل تبدیل گردد. در ادامهٔ بحث، راجع به حالت‌های وضعی قرارداد، نکات مهمی را خواهیم گفت.

آموزش تصویری اعمال حق شفعه

مادّۀ ۸۰۸ قانون مدنی دعوای اخذ به شفعه را چنین تعریف کرده است: هرگاه مال غیرمنقول قابل‌تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریکْ سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، شریک دیگر این حق را دارد که قیمت مال را به خریدار بدهد و مالک قسمت فروخته‌شده گردد. به حقی که برای شریک به‌وجود آمده است، حقّ شفعه و به شریک نیز شفیع گویند.

آموزش تصویری تصرف عدوانی(حقوقی)

قانون‌گذار در فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 158 تا 177 به بررسی دعاوی تصرّف پرداخته که شامل 1ـ دعوای تصرّف عدوانی، 2ـ دعوای ممانعت از حق و 3ـ دعوای مزاحمت از حق است. در این مبحث قصد داریم تا شما را با دعوای تصرّف عدوانی آشنا کنیم، ولی قبل از آن الزامی است تا درخصوص دعوای ممانعت و مزاحمت از حق نیز نکاتی گفته شود که در ادامه دراین‌خصوص مطالبی را ذکر خواهیم کرد.

آموزش تصویری فروش مال مشاع

مطابق مادّۀ 571 قانون مدنی، مال مشاع به مالی گفته می‌شود که تعدادی از اشخاص، در یک مال مشخص، مالکیت مشترک داشته باشند. مال مشاع می‌تواند به‌نحو اختیاری یا ارادی باشد، مانند مشارکت در خرید یک قطعۀ زمین یا به‌نحو قهری یا غیرارادی مانند مشارکت در اموال ارثیه.

قبل از تعریف عقد بیع لازم است تا شما را با تعریف عقدلازم و عقد جایز آشنا کنیم. عقد لازم: عقد لازم به عقدی گفته می‌شود که طرفین قرارداد به‌هیچ‌عنوان حقّ فسخ آن را ندارند، مگر درمواردی که این حق، در متن قرارداد برایشان وجود داشته باشد. عقدلازم، تأثیری در فوت و حجر طرفین ندارد و عقد باقی می‌ماند. عقد جایز: عقد جایز برخلاف عقد لازم، به عقدی گفته می‌شود که طرفین قرارداد هرزمان که بخواهند، می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. همچنین با فوت یا حجر طرفین نیز عقد منحل می‌شود واز بین می‌رود. حال که با عقد لازم و عقد جایز آشنا شدیم، به ادامۀ مبحث درخصوص تعریف عقد بیع می‌پردازیم. مطابق مادّۀ 338 قانون مدنی: عقد بیع، ایجاد قراردادی بین فروشنده و خریدار است که طی آن فروشنده مالی از اموالش را به مالکیت خریدار درمی‌آورد و درعوض آن، بهای مال را می‌گیرد. فروشنده را بایع؛ خریدار را مشتری؛ به مالی که موضوع معامله قرار می‌گیرد، مبیع یا مثمن و به بهایی که پرداخت می‌شود، ثمن گویند. عقد بیع ازجمله عقود لازم محسوب می‌شود و همان‌طور که در تعریف عقد لازم گفته شد، با فوت و حجر یکی از طرفین، بیع منحل نمی‌شود. عقد بیعی که به‌درستی واقع شده باشد، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند و این الزام قانونی است و نیازی به تصریح این موضوع در قرارداد نیست. البته ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع، مدتی قرار داده شود. بنابراین اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیعْ زمانی معیّن نگشته باشد، عقد بیع قطعی محسوب می‌شود.

آموزش تصویری دعاوی سرقفلی و حقّ کسب یا پیشه یا تجارت

قانون‌گذار در فصل دوم از قانون روابط موجر و مستأجرمصوّب سال 1376 از مواد 6 الی 13 به تعریف و ذکر شرایط درخواست حقّ سرقفلی پرداخته است. همچنین در فصل پنجم از قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 در مواد 18 و 19 نیز جهت بررسی و بیان شرایط درخواست حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، نکاتی را آورده است که در ادامه با توجه به مواد یادشده، نکات مهمی را ذکر خواهیم کرد.

آموزش تصویری دعوای خلع ید

خلع ید در اصطلاح حقوقی عنوان دعوایی است که مالک مال غیرمنقولی مانند خانه، زمین یا مغازه، برعلیه شخصی مطرح می‌کند که او به‌طور غیرقانونی و بدون اجازۀ مالک، ملک را در اختیار گرفته است و مالک با طرح این دعوا، از دادگاهْ تقاضای رفع تجاوز و تحویل ملک خود را دارد. برای رسیدگی به دعوای خلع ید، خواهان باید مالک مِلک باشد و سند مالکیت داشته باشد. پس درصورتی‌که اصل مالکیتِ خواهان، محلّ نزاع واقع شده و خواهانْ دلائل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد، دعوای خلع ید به‌تنهایی قابل‌طرح نیست و به استناد مادّۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه، دعوا را رد خواهد کرد.

آموزش تصویری الزام به تنظیم سند رسمی

قراردادهایی که بین طرفین ایجاد می‌شود، دارای آثاری است، مانند ایجاد قرارداد فروش که دارای آثار مالکیت خواهد بود. با توجه به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز یکی از آثار عقد است، به‌طور مختصرْ به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم.