منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

کلینیک حقوقی

آموزش تصویری جرائم قاچاق مواد مخدر

در قوانین و مقررات ایران ،تعریف جامعی از جرائم مربوط به مواد مخدر ارائه نشده و قانونگذار تنها درماده ی یک از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحی سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ ،تعریف جرائم مواد مخدر را چنین آورده است که: ۱. کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر ٢. وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر. 3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، مخفی کردن، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر ۴. فراهم یا اداره کردن مکانی برای استفاده ی مواد مخدر. ۵. استفاده ی مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. ۶. تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و وسایل و ابزار مربوط به ساخت و استفاده ی مواد مخدر ۷. قرار دادن یا پناه دادن متهمين، محکومین به مواد مخدر که تحت تعقیبندیا دستگیر شده اند. ۸. ازبین بردن یا مخفی کردن دلایل جرم مجرمان. 9. قرار دادن مواد مخدر یا آلات و وسایل استفاده در محلی به قصد متهم کردن دیگری، جرم بوده و طبق قوانین ومقررات ایران قابل مجازات خواهد بود.

آموزش تصویری دعوای ورود ثالث

در قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع دعوا آورده شده است: 1ـ دعوای اصلی و 2ـ دعوای طاری تعریف دعوای اصلی: دعوای مستقلی که شخص به‌طور مستقیم دادخواست مربوط را به دادگاه ارائه می‌کند، دعوای اصلی نامیده می‌شود و اما در تعریف دعوای طاری، مادّۀ 17 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌دارد که «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ازطرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا ازطرف متداعیین بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» پس با این تعریف، به این نتیجه می‌رسیم که دعاوی طاری درحین رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می‌شود و باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد. با توجه به تعریف قانونی آن، انواع دعاوی طاری عبارت‌اند از: 1ـ دعوای اضافی، 2ـ دعوای ورود ثالث، 3 ـ دعوای جلب ثالث و 4ـ دعوای متقابل که به تعریف کوتاهی نسبت به هرکدام می‌پردازیم.

ارکان مطالبه وجه چک به سه قسمت تقسیم می‌شود: 1ـ چک بودن سند بدهی، 2ـ رسیدن موعد پرداخت وجه چک و 3ـ صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک نوسط بانک که از این پس درمورد آن توضیحات کلیدی گفته خواهد شد. اوّلین رکن دعوای مطالبهٔ چک این است که سند و مدرک بدهی، «چک» باشد. قانون تجارت در مادّۀ ۳۱۰ چک را این‌گونه تعریف کرده است: «چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.» که در این متن قانونی مقصود از محال‌علیه، بانک است

آموزش تصویری دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 12

مطابق قانون زمین شهری، زمین‌ها، انواع گوناگونی دارند. تشخیص نوع زمین از جهات مختلفی حائز اهمیت است؛ چرا که هر نوعی از زمین دارای حقوق و مزایای مختلفی است که می‌بایست به‌درستی و با دقت در تعیین نوع آن‌ها اقدام شود. دراین‌راستا قانون‌گذار جهت تفکیک انواع زمین‌ها از یکدیگر ضوابط و مقرراتی را وضع کرده است. در سال ۱۳۶۶ قانونی تحت‌عنوان قانون زمین شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در مواد ۳، ۴ و ۵ این قانون، زمین‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: 1ـ زمین‌های موات، 2ـ زمین‌های بایر و 3ـ زمین‌های دایر که به در ادامه به تعریف هرکدام می‌پردازیم.

آموزش تصویری جرم منافی عفت

جرائم منافی عفّت، اعمالی هستند که ازنظر اخلاقی ناپسند شمرده می‌شوند و ارتکاب آن‌ها در حقوق و مقررات ایران جرم است و مستوجب مجازات کیفری خواهند بود. جرائم منافی عفّت مطابق قانون مجازات اسلامی، عبارت‌اند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبيل و مضاجعه که در ادامه به تعریف هرکدام می‌پردازیم.

1ـ طبق قرارداد بیمه، طرفین بیمه شامل بیمه‌گر و بیمه‌گذار مسئولیت‌هایی برعهده دارند که انجام آن‌ها از وظایفشان است. بیمه‌گر چه کسی است؟ بیمه‌گر کسی است که درمقابل دریافت حقّ بیمه ازطرف مقابل، جبران خسارت را درصورت وقوع حادثه برعهده می‌گیرد و در مقابل بیمه‌گذار شخصی است که با پرداخت حقّ بیمه، جان، مال و مسئولیت خود یا دیگری را بیمه می‌کند و اگر هریک از طرفین به وظایف خود عمل نکنند، ممکن است عقد بیمه به‌طور کامل یا به‌صورت جزئی از بین برود.

مطابق مادّۀ یک قانون مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوّز، به‌طور عمدی یا درنتیجۀ بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حقّ دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. البته در جایی دیگر نیز قانون مدنی درصورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد، اما وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد، نیز آن شخص را مسئول خسارات وارده می‌داند. در مواردی ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای سبب ضرر و زیان بر دیگری شود. دراین‌صورت شخص زیان‌دیده، به‌عنوان مدّعی خصوصی می‌تواند مطابق مادّۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری، جبران تمام ضرر و زیان‌های مادّی، معنوی و منافع ممکن‌الحصولِ ناشی از جرم را مطالبه کند. البته جهت محکوم‌کردن وی، لازم است شرایط مطالبۀ خسارت، توسط مدّعی خصوصی به اثبات برسد. در دعوای مطالبۀ خسارت، خواهان کسی است که به او خسارت وارد شده است و دعوا را برعلیه مسئول و مسبّب حادثه اقامه می‌کند.

آموزش تصویری مطالبهٔ بهای زمین‌های مورد تصرف شهرداری

مطابق مادّۀ واحدۀ قانون قیمت‌گذاری بناها، املاک و زمین‌ها، مصوّب 1370، شهرداری جهت تصرّف و در اختیار گرفتن زمین‌های شهری می‌باست قواعد و مقرراتی را رعایت کند. درصورتی‌که شهرداری بدون مجوّز قانونی، نسبت به تصرّف ملک شخصی اقدام کند، خواهان می‌تواند دعوای مطالبۀ بهای زمین را طرح و پس از صدور حکم، شهرداری را ملزم به اجرای حکم کند.

قبل از ورود به بحث دعوای ابطال معامله لازم است درخصوص حکم وضعی قراردادها، توضیحات تکمیلی داده شود. وضعیت حقوقی یک قرارداد شامل سه حالت است: 1ـ صحیح، 2ـ باطل و 3ـ غیرنافذ که به این حالت‌ها حکم وضعی قرارداد گفته می‌شود. حکم وضعی قرارداد را قانون مشخص می‌کند. وضعیت یک قرارداد ممکن است از یک حالت به حالت دیگری تبدیل شود. به‌عنوان مثال، قرارداد غیرنافذ ممکن است به باطل تبدیل گردد. در ادامهٔ بحث، راجع به حالت‌های وضعی قرارداد، نکات مهمی را خواهیم گفت.