منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

اثبات زوجیت

دادخواست اثبات زوجیت از طرف زوجه (دائم یا موقت)

در صورتی که هریک از زوجین بعد از وقوع نکاح، به دلایل مختلف زوجیت را انکار نمایند، طرف دیگر با ارائه این دادخواست و مستندات خود می‌تواند رابطه مذکور را اثبات و از آثار مالی و غیر مالی آن استفاده کند.به علاوه درصورتی که زوج ازدواج دائم را ثبت نکرده باشد و رابطه زوجیت دائمی میان ایشان اثبات شود، به جزای نقدی درجه 5 (از هشتاد میلیون ریال تا صد و هشتاد میلیون ریال) و یا حبس تعزیری درجه 7 ( از نود و یک روز تا شش ماه ) محکوم خواهد شد.

دادخواست اثبات ازدواج دائم

در صورتی که هریک از زوجین بعد از وقوع نکاح، به دلایل مختلف زوجیت را انکار نمایند، طرف دیگر با ارائه این دادخواست و مستندات خود می‌تواند رابطه مذکور را اثبات و از آثار مالی و غیر مالی آن استفاده کند. به علاوه درصورتی که زوج ازدواج دائم را ثبت نکرده باشد و رابطه زوجیت دائمی میان ایشان اثبات شود، به جزای نقدی درجه 5 (از هشتاد میلیون ریال تا صد و هشتاد میلیون ریال) و یا حبس تعزیری درجه 7 ( از نود و یک روز تا شش ماه ) محکوم خواهد شد.

دادخواست اثبات رابطه زوجیت و الزام به ثبت نکاح موقت به علت توافق طرفین

در صورتی که هریک از زوجین بعد از وقوع نکاح، به دلایل مختلف زوجیت را انکار نمایند، طرف دیگر با ارائه این دادخواست و مستندات خود می‌تواند رابطه مذکور را اثبات و از آثار مالی و غیر مالی آن استفاده کند. هرچند ثبت ازدواج موقت اجبار قانونی ندارد ولیکن در صورت بارداری زوجه، توافق طرفین و یا در صورتی که ثبت ازدواج به صورت شرط ضمن عقد درآمده باشد، زوج ملزم به ثبت آن است

دادخواست اثبات رابطه زوجیت موقت و الزام به ثبت نکاح به علت شرط ضمن عقد

در صورتی که هریک از زوجین بعد از وقوع نکاح، به دلایل مختلف زوجیت را انکار نمایند، طرف دیگر با ارائه این دادخواست و مستندات خود می‌تواند رابطه مذکور را اثبات و از آثار مالی و غیر مالی آن استفاده کند. هرچند ثبت ازدواج موقت اجبار قانونی ندارد ولیکن در صورت بارداری زوجه، توافق طرفین و یا در صورتی که ثبت ازدواج به صورت شرط ضمن عقد درآمده باشد، زوج ملزم به ثبت آن است.

دادخواست اثبات رابطه زوجیت موقت و الزام به ثبت نکاح موقت به علت بارداری زوجه

در صورتی که هریک از زوجین بعد از وقوع نکاح، به دلایل مختلف زوجیت را انکار نمایند، طرف دیگر با ارائه این دادخواست و مستندات خود می‌تواند رابطه مذکور را اثبات و از آثار مالی و غیر مالی آن استفاده کند. هرچند ثبت ازدواج موقت اجبار قانونی ندارد ولیکن در صورت بارداری زوجه، توافق طرفین و یا در صورتی که ثبت ازدواج به صورت شرط ضمن عقد درآمده باشد، زوج ملزم به ثبت آن است.