منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

استشهادیه

استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه مزاحم

استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه مزاحم زمانی لازم می آید که در میان هماسیگان مشکلاتی پیش آید. برای مثال اشخاصی که درآپارتمان زندگی می کنند، اگر ساکنین آپارتمان به قوانین و مقرارت آپارتمان نشینی توجهی نداشته باشند و موجب آزار و اذیت دیگر هماسیه ها و ساکنین آن آپارتمان شوند دیگر همسایگان میتوانند اقدام به شکایت نموده و و از اسشتهادیه مذکور استفاده نمایند.

استشهادیه مبنی برآلودگی محیط زیست و تهدید بهداشت عمومی

جرم زیست‌محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود و منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد. عنصر مادی این جرم، اقدام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست است. برای اثبات وقوع این جرم میتوانید از استشهادیه مذکور استفاده نمایید.

استشهادیه مبنی بر رها کردن طفل در محل

طبق ماده 633 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها ‌نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه و جمعیت‌ باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت طفل شود، رهاکننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد. اسشتهادیه مذکور در خصوص جرم رها کردن طفل در محل میباشد.

استشهادیه مبنی بر دایرکردن مکان برای شرب خمر

طبق ماده 704 قانون مجازات اسلامی هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد. اسشتهادیه مذکور در خصوص جرم دایر کردن مکان برای شرب خمر میباشد.

استشهادیه مبنی بر رشوه دادن

رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌دهنده را راشی می‌گویند. در معنای حقوقی ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها است. اسشتهادیه مذکور در خصوص دادن رشوه به افراد مذکور برای تسریع در کار و بدون وجود اضطرار میباشد.

استشهادیه مبنی بر دایر کردن مرکز فساد و فحشا

طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود و محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد. بنابراین کسیکه مرکزی که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می‌شود تاسیس و اداره نماید مجرم است. رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام و ضرورت وجود عمد برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل می‌شود. اسشتهادیه مذکور در خصوص ارتکاب جرم مذکور میباشد.

استشهادیه مبنی بر دایر کردن قمارخانه

طبق ماده 708 قانون مجازات اسلامی هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود. اسشتهادیه مذکور در خصوص ارتکاب جرم مذکور میباشد.

استشهادیه مبنی بر تکدی گری

طبق ماده ۵۴۳ تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا‌عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. برای اثبات وقوع جرم شکستن پلمپ یا مهر محل پلمپ شده میتوانید از استشهادیه مذکور استفاده نمایید.

استشهادیه تصرف عدوانی بعد از اجرای حکم قطعی خلع ید

طبق ماده 693 قانون تعزیرات قانون مجازات اسلامی اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد. برای اثبات وقوع این جرم میتوانید از استشهادیه مذکور استفاده نمایید.

استشهادیه مبنی بر تحریق عمدی

هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌محکوم می‌شود. همچنین هرکس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. برای اثبات وقوع این جرم میتوانید از استشهادیه مذکور استفاده نمایید.