منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

اظهارنامه

اظهارنامه فسخ معامله توسط فروشنده به علت تخلف از شرط مساحت معین

طبق ماده 355 قانون مدنی اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. اگر فروشنده بعد از انعقاد قرارداد متوجه شود مبیع با وجود شرط داشتن مساحت معین، بیشتر از آن مقدار بوده است با وجود جمیع شرایط میتواند قبل از ارائه دادخواست، اظهارنامه مذکور را برای خریدار ارسال نماید.

اظهارنامه فسخ معامله توسط خریدار به علت تخلف از شرط مساحت معین

طبق ماده 355 قانون مدنی اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. اگر خریدار بعد از انعقاد قرارداد متوجه شود مبیع با وجود شرط داشتن مساحت معین، کمتر از آن مقدار بوده است با وجود جمیع شرایط میتواند قبل از ارائه دادخواست، اظهارنامه مذکور را برای فروشنده ارسال نماید.

اظهارنامه استرداد ثمن به علت ضمان درک و مستحق للغیر درآمدن مبیع

دعواي استرداد ثمن در چند مورد امکان طرح دارد، يكي ازاین موارد، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع می باشد. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. اما درواقع ضمان درک از آثار عقد بیعی است که باطل شده است نه اینکه از آثار عقد صحیح باشد. در صورتیکه مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد و ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد و خریدارنیز به فساد معامله آگاه نباشد، وگرنه که به ضرر خود اقدام نموده است. بیع فاسد است و اثری در تملک ندارد و بایع باید ثمن را مسترد نماید. البته قبل از آن میتواند استرداد ثمن را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از فروشنده مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد ثمن به علت اقاله معامله

دعواي استرداد مبیع در چند مورد امکان طرح دارد يكي در موارد اقاله معامله می باشد. چنانچه طرفین بعد از تنظیم مبایعه نامه با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند، در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند. در اقاله طرفین معامله می خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. ثمن و مبیع باید به ملکیت مالکین اولیه آن بازگردد حال اگر فروشنده از این مهم سرباز زند خریدار می تواند دادخواست مربوطه را به دادگاه صالح تقدیم کند، البته قبل از آن میتواند استرداد ثمن را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از فروشنده مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد ثمن به علت بطلان معامله

دعواي استرداد ثمن در چند مورد امکان طرح دارد يكي از موارد، بطلان معامله می باشد. چناچه بیع به علت نداشتن شرایط صحت معامله باطل باشد از آنجا که بیع باطل اثری در تملک ندارد ثمن و مبیع باید به ملکیت مالکین اولیه آن بازگردد حال چنانچه فروشنده از این مهم سرباز زند خریدار می تواند دادخواست مربوطه را به دادگاه صالح تقدیم کند البته قبل از آن میتواند استرداد ثمن را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از فروشنده مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد ثمن به علت فسخ معامله

دعواي استرداد ثمن در چند مورد امکان طرح دارد، يكي از موارد، فسخ معامله می باشد كه خريدار يا فروشنده معامله را فسخ كرده باشند و در نتيجه بر هم خوردن معامله و خودداري فروشنده در استرداد ثمن به خریدار، وي به دادگاه حقوقي براي استرداد ثمن خود مراجعه مي‌كند. البته قبل از آن میتواند استرداد ثمن را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از فروشنده مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد سند مالکیت

دعوی استرداد سند مالکیت در چند مورد می تواند مطرح شود: زمانی که شخصی از دادن سند مالکیت بدون هیچ دلیلی خودداری کند، در صورتی که سند جهت تضمین انجام معامله یا تعهد پرداخت بدهی داده شده باشد و متعهد به تعهد خود عمل نموده باشد و طرف مقابل از دادن سند خودداری کند، هنگامی که وکیلی که برای طرح دعوا در دادگاه تعیین شده سند مالکیت مثبت دعوا را بعد از ختم رسیدگی با درخواست وکیل، تحویل وی ندهد، زمانی که شخصی سندی را به عنوان ودیعه یا عاریه به شخص دیگر بدهد ولی بعد از انقضای مدت، آن شخص از استرداد سند خودداری کند. بهتر است قبل از طرح دعوی با ارسال اظهارنامه مذکور استرداد سند را بخواهید سپس چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد، متعاقباً نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کنید.

اظهارنامه استرداد مبیع به علت اقاله معامله

دعواي استرداد مبیع در چند مورد امکان طرح دارد يكي در موارد اقاله معامله می باشد. چنانچه طرفین بعد از تنظیم مبایعه نامه با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند، در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند. در اقاله طرفین معامله می خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. ثمن و مبیع باید به ملکیت مالکین اولیه آن بازگردد حال خریدار از این مهم سرباز زند فروشنده می تواند دادخواست مربوطه را به دادگاه صالح تقدیم کند، البته قبل از آن میتواند استرداد مبیع را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از خریدار مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد مبیع به علت بطلان معامله

دعواي استرداد مبیع در چند مورد امکان طرح دارد يكي از موارد، بطلان معامله می باشد. چناچه بیع به علت نداشتن شرایط صحت معامله باطل باشد از آنجا که بیع باطل اثری در تملک ندارد ثمن و مبیع باید به ملکیت مالکین اولیه آن بازگردد حال چنانچه خریدار از این مهم سرباز زند فروشنده می تواند دادخواست مربوطه را به دادگاه صالح تقدیم کند، البته قبل از آن میتواند استرداد مبیع را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از خریدار مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد مبیع به علت فسخ معامله

دعواي استرداد مبیع در چند مورد امکان طرح دارد يكي در موارد فسخ معامله كه خريدار يا فروشنده معامله را فسخ كرده باشند و در نتيجه بر هم خوردن معامله و خودداري خریدار در استرداد مبیع به فروشنده، وي به دادگاه حقوقي براي استرداد مبیع خود مراجعه مي‌كند البته قبل از آن میتواند استرداد مبیع را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از خریدار مطالبه نماید.