منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرائم مالی

اظهارنامه مطالبه خسارت ناشی از ترکیدن لوله آب و نشت آب

در مواقعی که نشت آب سبب ورود خسارات می شود برای ارسال اظهارنامه مذکور، ابتدا باید عامل زیان را مشخص نمود، از مواردی که در تعیین مسئول جبران خسارت موثر است، علت نشت یا ترکیدگی لوله آب است. اگر شخص خاصی مسئول این اتفاق باشد، واضح است که جبران خسارات و پرداخت هزینه تعمیرات بر عهده فرد مسئول است. به طور مثال در آپارتمان اگر خسارت ایجاد شده، به علت باز ماندن شیر آب یکی از واحد ها باشد، در این صورت علت بروز حادثه را می توان سهل انگاری و تقصیر ساکنین آن واحد دانست. در این مورد باید بررسی نمود آیا این امر مستند به فعل مالک یا متصرف است یا نه؟ مثلا آیا بازماندن شیر آب باعث این اتفاق شده است یا اینکه ناشی از پوسیدگی لوله ها بوده است؟

اظهارنامه مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

حق الوکاله دستمزدی است که وکیل در برابر کاری که برای موکل خود انجام میدهد دریافت میکند. در صورت عدم توافق، میزان آن بر اساس آیین¬نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و …. مصوب 27/4/ 1385 مشخص می گردد. در صورتی که طرفین نسبت به میزان آن توافق کرده باشند و قرارداد حق الوکاله تنظیم نموده باشند طبق توافق باید پرداخت شود. در صورت عدم پرداخت حق الوکاله توسط موکل، وکیل میتواند در صورت توافق در میزان آن، طبق توافق و در صورت عدم توافق مطابق آئین نامه مربوطه حق الوکاله خود را قبل از اقامه دعوی، به صورت رسمی با ارسال اظهارنامه مذکور مطالبه نماید.

اظهارنامه مطالبه خسارات ناشی از تخریب در اثر گودبرداری

طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد. لذا چنانچه در اثر گودبرداری ملک مجاور شما، خسارتی به ملک شما وارد شد میتوانید به وسیله اظهارنامه مذکور خسارات وارده را از مالک آن مطالبه کنید.

اظهارنامه اعلام موضوع ذیل ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

طبق ماده 1 ‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. در انتقال مال غیر، شخصی بدون اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک وبه قصد منتفع شدن و ضرر زدن به مالک اقدام به معامله میکند حال اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید به وسیله اظهارنامه مذکور مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند.

شکواییه انتقال مال غیر

انتقال مال غیر یعنی فرد مال دیگری اعم ازعین یا منفعت آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند. تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی از اوصاف و لوازم جرم مذکور محسوب می‌شود کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب می‌شود علاوه بر رد مال به مالک حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود .

طبق ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. در مزاحمت ملکی، شخصی که مزاحمت او قانونی نبوده است به جهت ضرر و زیانی که از مزاحمت او به متلک وارد شده از باب مسئولیت مدنی و تسبیب در مقابل مالک ملک مسئول می باشد و باید ضرر و زیان مالک را جبران کند. قبل از اقامه دعوی میتوانید اظهارنامه مذکور را به طرف خود ابلاغ نمایید.

اظهارنامه خلع ید و رفع تصرف عدوانی و پرداخت اجرت المثل

دعوی خلع ید یا غصب ، دعوی است که از طرف مالک بر متصرف مالی اقانه می شود و مدعی از دادگاه می خواهد که سلطه نامشروع متصرف و همه آثار و مظاهر آن را از بین ببرد . اولین پیش نیازی که برای دادخواست خلع ید مورد توجه قرار می گیرد وجود سند مالکیت است. از این رو ملک تصرف شده باید دارای سابقه ثبتی باشد. علاوه بر این باید بر روی ملک مورد دعوا مالکیت رسمی وجود داشته باشد. در صورتی که موارد ذکر شده در رابطه با ملک مورد دعوی وجود نداشته باشد، امکان تقدیم دادخواست خلع ید وجود ندارد. برای این منظور در اولین قدم طی اظهارنامه قانونی مذکور به وی اعلام می شود که از ملک مورد نظر رفع تصرف کند. در صورتی که متصرف از تخلیه سر باز زند می توان اقدام به ارائه نمونه دادخواست خلع ید کرد.

شکواییه معامله به قصد فرار از دین

طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود.

شکواییه تبانی مدیر تصفیه با تاجر ورشکسته یا دیگری

طبق ماده 672 قانون مجازات اسلامی هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا با واسطه از طریق عقد قرارداد یا به ‌طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

شکواییه تخریب محصول دیگری

طبق ماده 684 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.