منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعاوی مربوط به اعمال تجاری

طبق ماده ماده ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه و دادخواست مذکور را ارائه نماید.

دادخواست تنفیذ فسخ معامله توسط فروشنده به علت اعمال خیار غبن

خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین ارزش عوضین و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده در زمان معامله که به زیان‌دیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ می‌دهد. هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند بنابراین غبن باید فاحش باشد، و این فاحش بودن به این معنی است که کاملاً از نظر عرف آشکار باشد و شخص حین انجام معامله به این مساله ناآگاه است، از آنجا که اعمال خیار فسخ به علت غبن فاحش فوری است و در صورت اطلاع و عدم اقدام این حق از بین میرود شخص میتواند با ارسال اظهارنامه این موضوع را مطرح کند تا در دادگاه اعمال فوری خیار اثبات شود پس از آن فروشنده میتواند دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه نماید.

دادخواست تنفیذ فسخ معامله توسط خریدار به علت اعمال خیار غبن

خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین ارزش عوضین و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده در زمان معامله که به زیان‌دیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ می‌دهد. هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند بنابراین غبن باید فاحش باشد، و این فاحش بودن به این معنی است که کاملاً از نظر عرف آشکار باشد و شخص حین انجام معامله به این مساله ناآگاه است، از آنجا که اعمال خیار فسخ به علت غبن فاحش فوری است و در صورت اطلاع و عدم اقدام این حق از بین میرود شخص میتواند با ارسال اظهارنامه این موضوع را مطرح کند تا در دادگاه اعمال فوری خیار اثبات شود پس از آن خریدار میتواند دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه نماید.

معامله صوری معامله ای است که در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد به این معنی که نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد و در واقع به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد که به دلیل صوری بودن و فقدان قصد، معامله باطل است. برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده میتواند به دادگاه حقوقی صالح، دادخواستی مذکور را ارائه نماید.

اظهارنامه استرداد ثمن به علت ضمان درک و مستحق للغیر درآمدن مبیع

دعواي استرداد ثمن در چند مورد امکان طرح دارد، يكي ازاین موارد، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع می باشد. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. اما درواقع ضمان درک از آثار عقد بیعی است که باطل شده است نه اینکه از آثار عقد صحیح باشد. در صورتیکه مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد و ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد و خریدارنیز به فساد معامله آگاه نباشد، وگرنه که به ضرر خود اقدام نموده است. بیع فاسد است و اثری در تملک ندارد و بایع باید ثمن را مسترد نماید. البته قبل از آن میتواند استرداد ثمن را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از فروشنده مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد ثمن به علت اقاله معامله

دعواي استرداد مبیع در چند مورد امکان طرح دارد يكي در موارد اقاله معامله می باشد. چنانچه طرفین بعد از تنظیم مبایعه نامه با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند، در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند. در اقاله طرفین معامله می خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. ثمن و مبیع باید به ملکیت مالکین اولیه آن بازگردد حال اگر فروشنده از این مهم سرباز زند خریدار می تواند دادخواست مربوطه را به دادگاه صالح تقدیم کند، البته قبل از آن میتواند استرداد ثمن را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از فروشنده مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد ثمن به علت بطلان معامله

دعواي استرداد ثمن در چند مورد امکان طرح دارد يكي از موارد، بطلان معامله می باشد. چناچه بیع به علت نداشتن شرایط صحت معامله باطل باشد از آنجا که بیع باطل اثری در تملک ندارد ثمن و مبیع باید به ملکیت مالکین اولیه آن بازگردد حال چنانچه فروشنده از این مهم سرباز زند خریدار می تواند دادخواست مربوطه را به دادگاه صالح تقدیم کند البته قبل از آن میتواند استرداد ثمن را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از فروشنده مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد ثمن به علت فسخ معامله

دعواي استرداد ثمن در چند مورد امکان طرح دارد، يكي از موارد، فسخ معامله می باشد كه خريدار يا فروشنده معامله را فسخ كرده باشند و در نتيجه بر هم خوردن معامله و خودداري فروشنده در استرداد ثمن به خریدار، وي به دادگاه حقوقي براي استرداد ثمن خود مراجعه مي‌كند. البته قبل از آن میتواند استرداد ثمن را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از فروشنده مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد مبیع به علت بطلان معامله

دعواي استرداد مبیع در چند مورد امکان طرح دارد يكي از موارد، بطلان معامله می باشد. چناچه بیع به علت نداشتن شرایط صحت معامله باطل باشد از آنجا که بیع باطل اثری در تملک ندارد ثمن و مبیع باید به ملکیت مالکین اولیه آن بازگردد حال چنانچه خریدار از این مهم سرباز زند فروشنده می تواند دادخواست مربوطه را به دادگاه صالح تقدیم کند، البته قبل از آن میتواند استرداد مبیع را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از خریدار مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد مبیع به علت فسخ معامله

دعواي استرداد مبیع در چند مورد امکان طرح دارد يكي در موارد فسخ معامله كه خريدار يا فروشنده معامله را فسخ كرده باشند و در نتيجه بر هم خوردن معامله و خودداري خریدار در استرداد مبیع به فروشنده، وي به دادگاه حقوقي براي استرداد مبیع خود مراجعه مي‌كند البته قبل از آن میتواند استرداد مبیع را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از خریدار مطالبه نماید.