منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای اثبات و نفي نسب

دادخواست اثبات و نفی نسب از طرف فرزند

گاهی نسب ناشی از رابطه مشروع و قانونی زن و مرد است و گاهی ناشی از تلقیح مصنوعی یا رابطه شبهه ناک. در هر حال اگر شخصی بخواهد نسب خود را به شخصی دیگر به عنوان پدر یا مادر نسبت دهد باید وجود آن نسب را اثبات کند و یااگر بخواهد نسب خود را از پدر و مادر یا از فرزند قانونی خویش نفی کند باید برای آن دلیل بیاورد که اولین قدم برای اثبات و نفی نسب تقدیم دادخواست و تقاضای رسیدگی قانونی است.