منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای اثبات و نفی نسب

بنابر قاعده اماره فراش کودک متولد در زمان زوجيت از آن شوهر است، ماده 1158 قانون مدنی براساس همین قاعده است و مقرر میدارد طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، در این مورد، فرزند شناسنامه به نام مادر دارد و نسب وی به مادر محرز است ولی نام پدر در شناسنامه وی نیست ولی ازدواج مادر وی با خوانده به موجب سند ازدواج محرز است و حال که طفل به سن بلوغ رسیده خواهان درج نام پدر خود در شناسنامه خود است ابتدا باید دادخواست مذکور را برای اثبات نسب ادعایی تقدیم دادگاه کند.

بنابر قاعده اماره فراش کودک متولد در زمان زوجيت از آن شوهر است، ماده 1158 قانون مدنی براساس همین قاعده است و مقرر می¬دارد طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، در صورتیکه مادر مدعی رابطه پدر و فرزندی میان خوانده با فرزند خویش است می¬تواند دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه دهد.