منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای بطلان و فسخ نکاح

دادخواست فسخ نکاح به علت جنون خوانده

یکی از عیب های مشترک بین زن وشوهر که ایجاد حق فسخ مینماید جنون آنها یعنی دیوانه بودن است.در ماده ١١٢١ قانون مدنی بیان شده در صورتی که جنون زوجین ادامه داشته باشد طرف مقابل حق فسخ نکاح دارد فرقی در جنون دایمی یا ادواری هم نیست.

دادخواست فسخ نکاح به علت تخلف از شرط صفت و تدلیس خوانده

تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین است پنهان دارند یاصفتی را برای فرد در زمان ازدواج قید نمایند که بعد ازازدواج معلوم گردد این صفتی را ندارد مثلا بگویند مرد مهندس است درحالی که بعدا ثابت بشود مهندس نیست ،که در این حالت اگر زن تدلیس نموده باشد مرد حق فسخ خواهد داشت و اگر مرد تدلیس نماید زن حق فسخ خواهد داشت و فردی که حق فسخ دارد باید بلافاصله بعد از آگاه شدن از اینکه حق فسخ دارد از این حق فسخ خود استفاده کند .

دادخواست فسخ نکاح به علت عیب زن

یکی از دعواهای مهم که به خاطر نااگاهی مرد یا زن به شرایط عقد نکاح مطرح می شود دعوای فسخ نکاح می باشد بدین صورت که اگر قانون به جهتی از جهات به زوج یا زوجه حق فسخ نکاح را داده باشد هر یک از آنها می تواند از این حق استفاده نماید. این در حالتی است که ابتدا عقد صحیح واقع شده ولی به دلیل ایرادات در زوج یا زوجه این حق به طرف مقابل داده می شود، بر خلاف بطلان عقد که از ابتدا عقد باطل بوده است.

دادخواست فسخ نکاح به علت عیب مرد (عنن/ خضاء/ جب)

یکی از دعواهای مهم که به خاطر نااگاهی مرد یا زن به شرایط عقد نکاح مطرح می شود دعوای فسخ نکاح می باشد. بدین صورت که اگر قانون به جهتی از جهات به زوج یا زوجه حق فسخ نکاح را داده باشد هر یک از آنها می تواند از این حق استفاده نماید. این در حالتی است که ابتدا عقد صحیح واقع شده ولی به دلیل ایرادات در زوج یا زوجه این حق به طرف مقابل داده می شود. بر خلاف بطلان عقد که از ابتدا عقد باطل بوده است.

دادخواست بطلان نکاح به علت عدم قصد و رضا (زوجه)

نكاح بدون قصد و رضا یعنی انجام نكاح بدون اراده ورضایت.زن وشوهر بایدتصمیم و اراده بر ازدواج و رضایت بر این امر داشته باشند وگرنه ازدواجشان حسب مورد باطل میباشد. مثلاً اگر ولی دختر بدون رضایت و یا بدون اطلاع دادن به دختر، او را به عقد مردی درآورد، دختر می تواند با مراجعه به دادگاه بطلان این ازدواج را از مرجع قضایی مطالبه کند.