منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه

وصیت آن است که به موجب ان، شخصی تصمیم میگیرد که مقدار معینی از اموال خود را به دیگری بعد از فوت، مجانا تملیک شود یا شخصی را برای انجام امری مامور نماید. چنانچه ورثه نسبت به وصیت نامه اعتراض داشته و آن را صحیح نداند و یا ادعای غیر قانونی بودن و غیر مشروع بودن آن را داشته باشند، بار اثبات این ادعا برعهده خود آنان است و میتوانند دادخواست مذکور را به دادکاه صالح ارائه دهند.

دادخواست ابطال وصیت نامه عادی نسبت به مازاد بر ثلث اموال از سوی ورثه

وصیت تملیکی آن است که به موجب ان، شخصی تصمیم می¬گیرد که مقدار معینی از اموال خود را به دیگری بعد از فوت، مجانا تملیک شود. طبق ماده 843 قانون مدنی موصی در هنگام تنظیم وصیت، نمی‌تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و در صورتی که اقدام به وصیت بیش از یک سوم اموال خود نماید. در اصطلاح حقوقی وصیت نامه نسبت به مازاد وصیت شده غیر نافذ خواهد بود و ورثه، می‌توانند تصمیم بگیرند که َان را نسبت به مازاد بر ثلث رد کرده یعنی قبول و تنفیذ نکرده و دادخواست مذکور را بدهند.

دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی نسبت به مازاد بر ثلث اموال از سوی ورثه

وصیت تملیکی آن است که به موجب ان، شخصی تصمیم میگیرد که مقدار معینی از اموال خود را به دیگری بعد از فوت، مجانا تملیک شود. طبق ماده 843 قانون مدنی موصی در هنگام تنظیم وصیت، نمی‌تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و در صورتی که اقدام به وصیت بیش از یک سوم اموال خود نماید. در اصطلاح حقوقی وصیت نامه نسبت به مازاد وصیت شده غیر نافذ خواهد بود و ورثه، می‌توانند تصمیم بگیرند که َان را قبول و تنفیذ نموده و دادخواست مذکور را بدهند.