منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای حجر

حجر به معنای مانع شدن و بازداشتن از انجام امور آمده است و فردی که محجور نامیده می شود ، کسی است که نمی تواند به حکم قانون امور خود را بدون وابستگی به فردی و دخالت دیگری انجام دهد ، این نوع ممنوعیت، صورت قانونی دارد و باید در مرحله نخست دلایل حجر فرد به اثبات رسد. در صورت وجود شرایط قانونی و داشتن مدارک و مستندات قانونی میتوان دادخواست مذکور را جهت اثبات حجر خوانده به دادگاه صالح تقدیم نمود.

حجر به معنای مانع شدن و بازداشتن از انجام امور آمده است و فردی که محجور نامیده می شود ، کسی است که نمی تواند به حکم قانون امور خود را بدون وابستگی به فردی و دخالت دیگری انجام دهد ، این نوع ممنوعیت، صورت قانونی دارد و باید در مرحله نخست دلایل تحجر فرد به اثبات رسد. در صورت وجود شرایط قانونی و داشتن مدارک و مستندات قانونی میتوان دادخواست محجور را جهت اثبات حجر خوانده و صدور حکم حجر به دادگاه صالح تقدیم نمود.