منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای حضانت فرزند

اظهارنامه الزام به نگهداری و حضانت طفل

بر اساس قانون هیچ یک از والدین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنان سپرده شده است خودداری کنند. در صورت امتناع هریک، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند. از طریق ارسال اظهارنامه مذکور میتوانید رسما این حق را مطالبه کنید و در صورتی که این اظهارنامه به نتیجه نرسید، میتوانید دادخواست الزام به نگهداری طفل را تنظیم نموده و یا شکواییه عدم انجام وظیفه حضانت نیز قابل ارائه به دادگاه کیفری میباشد که نمونه هر دو مورد در همین سایت موجود میباشد.

دادخواست الزام به نگهداری و حضانت طفل

بر اساس قانون هیچ یک از والدین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنان سپرده شده است خودداری کنند. در صورت امتناع هریک، قاضی باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

دادخواست سلب حضانت و سرپرستی طفل

حضانت به معنای مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است و با ولایت، وصایت و قیومیت متفاوت است. حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. بر اساس ماده 1173 انون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند. بنابراین در صورتیکه هریک ازعوامل سلب صلاحیت برای حضانت طفل ایجاد شود طرفی که حضانت طفل به او داده نشده است می تواند دادخواست سلب حضانت را به دادگاه صالح اراته نماید.

دادخواست حضانت و تحویل فرزند

حضانت فرزند برعهدۀ پدر و مادرش است و درصورت فوت هرکدام از پدر یا مادر، حضانت برعهدۀ آن‌که زنده است، می‌باشد. مثلا حضانت طفل تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن با پدر است و درصورتی‌که بعد از هفت سالگی بین پدر و مادر درمورد حضانت فرزند اختلاف ایجاد شود، این دادگاه است که براساس مصلحت فرزند تشخیص می‌دهد حضانت فرزند با چه کسی باشد.

دادخواست حضانت از طرف جد پدری

حضانت فرزند برعهدۀ پدر و مادرش است و درصورت فوت هرکدام از پدر یا مادر، حضانت برعهدۀ آن‌که زنده است، می‌باشد. گاهی پس از جدایی پدر و مادر و یا فوت پدر دادگاه به تقاضای ولیِ قهری (منظور از ولی قهری همان پدر یا جدّ پدری است)، دادن حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص می دهد و سرپرستی و اداره طفل به جد پدری وی واگذار می شود.

دادخواست حضانت از طرف پدر

حضانت فرزند برعهدۀ پدر و مادرش است و درصورت فوت هرکدام از پدر یا مادر، حضانت برعهدۀ آن‌که زنده است، می‌باشد. مثلاً اگر پدر فوت کند، حضانت با مادر است که زنده است و برعکس. گاهی پس از جدایی پدر و مادر بین پدر و مادر درمورد حضانت فرزند اختلاف ایجاد شود، این دادگاه است که براساس مصلحت فرزند تشخیص می‌دهد حضانت فرزند با چه کسی باشد.

دادخواست حضانت بعد از طلاق از طرف مادر

حضانت فرزند برعهدۀ پدر و مادرش است و درصورت فوت هرکدام از پدر یا مادر، حضانت برعهدۀ آن‌که زنده است، می‌باشد. مثلاً اگر پدر فوت کند، حضانت با مادر است که زنده است و برعکس. گاهی پس از جدایی پدر و مادر بین پدر و مادر درمورد حضانت فرزند اختلاف ایجاد شود، این دادگاه است که براساس مصلحت فرزند تشخیص می‌دهد حضانت فرزند با چه کسی باشد.