منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای دستور موقت

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک همراه با دستور موقت

در صورتی که شخصی ملکی را به موجب مبایعه نامه خریداری نموده است و به تعهدات خود مبنی بر انتقال ثمن معامله به فروشنده عمل کرده باشد و ملک نیز دارای سند رسمی بوده و به نام شخص فروشنده باشد ولی فروشنده بنا به جهتی از انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار خودداری نماید و از انجام تعهد خود در این خصوص استنکاف نماید ، خریدار می‌بایست برای احقاق حق خود ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را از دادگاه بخواهد که در چنین مواردی خریدار می تواند با تقدیم دادخواست ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خود را از دادگاه بخواهد.

دادخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از استفاده و نقل و انتقال تلفن

دستور موقت از آیین های دادرسی فوری در قانون آیین دادرسی مدنی است که دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به‌درخواست ذي‌نفع اقدام به صدور دستور موقت می کند. تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به ‌درخواست را دارد.