منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای علیه ضامن و ظهرنویس

دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده چک و ظهرنویس و ضامن به همراه تامین خواسته آن

چک یکی از وسیله های پرداخت می باشد. طبق قانون تجارت، چک سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. در چک‌های حقوقی صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد؛ درصورتیکه بخواهید از طریق دادگاه حقوقی برای مطالبه وجه چک اقدام کنید و چک ظهرنویسی شده و یا ضامن آن را امضا کرده باشد و ضمن دادخواست تقاضای تامین خواسته آن را نیز بخواهید در صورت رعایت مواعد قانونی می توانید دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه دهید.

دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده چک و ظهرنویس و ضامن

چک یکی از وسیله های پرداخت می باشد. طبق قانون تجارت، چک سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. در چک‌های حقوقی صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد؛ مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارندۀ چک (خواهان) استحقاقی ندارد. درصورتیکه بخواهید از طریق دادگاه حقوقی برای مطالبه وجه چک اقدام کنید و چک ظهرنویسی شده و یا ضامن آن را امضا کرده در صورت رعایت مواد قانونی میتوانید دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه دهید.