منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای مطالبه وجه التزام

دادخواست مطالبه وجه التزام به دلیل عدم انجام تعهد و الزام به انجام تعهد قراردادی

وجه التزام مبلغ مشخص و مقطوعی است که دو طرف در زمان تنظیم قرارداد به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن تعهداتشان پیش بینی میکنند. در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل میرساند. به موجب ماده230 قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند که همان وجه التزام است.

دادخواست مطالبه وجه التزام به دلیل تاخیر در اجرای تعهد و الزام به انجام تعهد قراردادی

وجه التزام مبلغ مشخص و مقطوعی است که دو طرف در زمان تنظیم قرارداد به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن تعهداتشان پیش بینی میکنند. در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل میرساند. به موجب ماده230 قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند که همان وجه التزام است.

وقتی دو نفر با یکدیگر قراردادی منعقد می کنند هر دو طرف ملزم هستند تا به تعهدات خود در قرارداد عمل کنند. برای اطمینان بیشتر از عمل کردن به قرارداد طرفین می توانند در ماده ای از قرارداد خسارتی تحت عنوان وجه التزام تعیین نمایند تا در صورت دیرکرد طرف دیگر در اجرای تعهداتش ، آن را مطالبه نمایند.