منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای مطالبه وجه چک

چک یکی از وسیله های پرداخت می باشد. طبق قانون تجارت، چک سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. برای مطالبه وجه چک ، در صورتی که متعهد، از پرداخت وجه چک در سررسید خودداری نموده باشد ، برای وصول چک ، طلبکار تکالیفی دارد که از جمله اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه میباشد. طبق ماده ۵۲۲ در قانون آیین دادرسی مدنی امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه، در مورد چک وجود دارد. قبل از اقامه دعوی میتوانید اقدام به ارسال اظهارنامه مذکور نمایید.

دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده چک و ظهرنویس و ضامن به همراه تامین خواسته آن

چک یکی از وسیله های پرداخت می باشد. طبق قانون تجارت، چک سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. در چک‌های حقوقی صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد؛ درصورتیکه بخواهید از طریق دادگاه حقوقی برای مطالبه وجه چک اقدام کنید و چک ظهرنویسی شده و یا ضامن آن را امضا کرده باشد و ضمن دادخواست تقاضای تامین خواسته آن را نیز بخواهید در صورت رعایت مواعد قانونی می توانید دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه دهید.

دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده چک و ظهرنویس و ضامن

چک یکی از وسیله های پرداخت می باشد. طبق قانون تجارت، چک سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. در چک‌های حقوقی صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد؛ مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارندۀ چک (خواهان) استحقاقی ندارد. درصورتیکه بخواهید از طریق دادگاه حقوقی برای مطالبه وجه چک اقدام کنید و چک ظهرنویسی شده و یا ضامن آن را امضا کرده در صورت رعایت مواد قانونی میتوانید دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه دهید.

دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده چک

چک یکی از وسیله های پرداخت می باشد. طبق قانون تجارت، چک سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. در چک‌های حقوقی صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد؛ مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارندۀ چک (خواهان) استحقاقی ندارد. همچنین بر اساس ماده 3 نحوه محکومیت های مالی، در صورتی که متعهد سند، اقدام به پرداخت وجه چک ننمایند یا اعسار خویش را نتوانند ثابت نمایند به درخواست دارنده (خواهان) و با رعایت سایر مقررات قانونی تا زمان پرداخت حبس می‌شوند.

دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده چک به همراه قرار تامین خواسته

چک یکی از وسیله های پرداخت می باشد. طبق قانون تجارت، چک سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. در چک‌های حقوقی صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد؛ مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارندۀ چک (خواهان) استحقاقی ندارد. همچنین بر اساس ماده 3 نحوه محکومیت های مالی، در صورتی که متعهد سند، اقدام به پرداخت وجه چک ننمایند یا اعسار خویش را نتوانند ثابت نمایند به درخواست دارنده (خواهان) و با رعایت سایر مقررات قانونی تا زمان پرداخت حبس می‌شوند.