منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای مطالبه و استرداد ثمن

در مواردی ممکن است، شخصی که مدعی فسخ یا ابطال معامله ای است قصد طرح دعوایی را به خواسته استرداد ثمن به واسطه زوال عقد بیع داشته باشد. در اینگونه موارد باید به خاطر داشته باشید که برای استرداد ثمن ، باید مبنای استرداد را برای دادگاه رسیدگی کننده مشخص نماییم والا دعوی مطروحه به خواسته استرداد ثمن با صدور قرار رد دعوی مواجه خواهد شد. در واقع مادامی که دادگاه رسیدگی کننده احراز ننماید که بر چه مبنایی باید حکم به استرداد ثمن صادرکند، از اجابت خواسته ما در دادخواست تقدیمی خودداری خواهد کرد؛ دعواي استرداد ثمن در چند مورد امکان طرح دارد، يكي از موارد، فسخ معامله می باشد كه خريدار يا فروشنده معامله را فسخ كرده باشند.

در مواردی ممکن است، شخصی که مدعی فسخ یا ابطال معامله ای است قصد طرح دعوایی را به خواسته استرداد ثمن به واسطه زوال عقد بیع داشته باشد. در اینگونه موارد باید به خاطر داشته باشید که برای استرداد ثمن، باید مبنای استرداد را برای دادگاه رسیدگی کننده مشخص نماییم والا دعوی مطروحه به خواسته استرداد ثمن با صدور قرار رد دعوی مواجه خواهد شد. در واقع مادامی که دادگاه رسیدگی کننده احراز ننماید که بر چه مبنایی باید حکم به استرداد ثمن صادرکند، از اجابت خواسته ما در دادخواست تقدیمی خودداری خواهد کرد؛ دعواي استرداد ثمن در چند مورد امکان طرح دارد يكي از موارد، بطلان معامله می باشد.

در مواردی ممکن است، شخصی مدعی فسخ یا اقاله معامله ای است قصد طرح دعوایی را به خواسته استرداد ثمن به واسطه زوال عقد بیع داشته باشد. در اینگونه موارد باید به خاطر داشته باشید که برای استرداد ثمن، باید مبنای استرداد را برای دادگاه رسیدگی کننده مشخص نماییم والا دعوی مطروحه به خواسته استرداد ثمن با صدور قرار رد دعوی مواجه خواهد شد. در واقع مادامی که دادگاه رسیدگی کننده احراز ننماید که بر چه مبنایی باید حکم به استرداد ثمن صادرکند، از اجابت خواسته ما در دادخواست تقدیمی خودداری خواهد کرد؛ دعواي استرداد ثمن در چند مورد امکان طرح دارد يكي از این موارد، اقاله معامله می باشد.