منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای معامله به قصد فرار از دین

شکواییه معامله به قصد فرار از دین

طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود.