منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای ورشکستگی

در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد ، مدیرتصفیه را خود دادگاه نه شرکت در ضمن صدور حکم به انحلال معین خواهد کرد حال اگر به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد، دعوی تعیین مدیر تصفیه با ارائه دادخواست مذکور، می‌تواند توسط افراد ذینفع، مطرح شود.

دادخواست اعلام ورشکستگی از سوی تاجر

ورشکستگی حالتی است که تاجر (شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرارداده ) و یا شرکت تجارتی، ازپرداخت دیون خود عاجز بوده و به عبارتی توقف از تادیه پرداخت وجوهی که عهده دار میباشند، حاصل نمایند. ، با توجه به ماده 415 یکی از افرادی که می تواند ورشکستگی را اعلام نماید خود تاجر است. با توجه به اینکه خود تاجر از هر شخص دیگری بهتر و بیشتر در جریان دارایی و اموال و بدهی های خود می باشد به محض اینکه وقفه ای در امور تجاری او حاصل شود باید ظرف سه روز مراتب را به مرجع قضایی محل اطلاع دهد.

دادخواست اعلام ورشکستگی از سوی طلبکار

ورشکستگی حالتی است که تاجر (شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرارداده ) و یا شرکت تجارتی، ازپرداخت دیون خود عاجز بوده و به عبارتی توقف از تادیه پرداخت وجوهی که عهده دار میباشند، حاصل نمایند. هریک از طلبکاران با هر میزان طلبی می‌توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی را بنمایند و برای این امر نیاز به اثبات عدم ملائت تاجر نیست بلکه صرفاً عدم پرداخت دیون و توقف از تأدیه احراز شود، کفایت می‌نماید؛ اما خود طلب باید شرایطی از جمله حال و منجز بودن را دارا باشد.