منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

نمونه شکوائیه

شکواییه معامله به قصد فرار از دین

طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود.

شکواییه ممانعت از تحصیل فرزند

طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 و قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب 1353، والدین نمیتوانند مانع از ادامه تحصیل فرزند خود شوند و والدینی که با وجود تمکن مالی از تحصیل فرزندشان ممانعت مینمایند به مجازات مقرر محکوم میشوند.

شکواییه تبانی مدیر تصفیه با تاجر ورشکسته یا دیگری

طبق ماده 672 قانون مجازات اسلامی هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا با واسطه از طریق عقد قرارداد یا به ‌طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

شکواییه تغییر در پلاک خودرو یا استفاده از پلاک تقلبی

طبق ماده ۷۲۰ تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

شکواییه گماشتن اطفال جهت تکدی گری

طبق ماده 713 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق به دست‌آورده است محکوم خواهد شد.

شکواییه تکدی گری

طبق ماده 712 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌آورده است‌ مصادره خواهد شد.

شکواییه تخریب محصول دیگری

طبق ماده 684 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

شکواییه شروع به جرم تخریب

طبق ماده 677 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد همچنین طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کس قصد ارتکاب جرم تخریب را کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.

شکواییه سرقت مسلحانه مقرون به آزار یا تهدید

طبق ماده 651 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی توسط دو نفر یا بیشتر در شب و به صورت مسلحانه صورت گرفته باشد، همچنین سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند سارقین از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردند.

شکواییه سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه

طبق ماده 652 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود. و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد